Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2016/048032/Bal

Žiadosť o oplotenie pozemku v k.ú. Krasňany, parcela č. KN-C 851.

Žiadateľ: Juraj Trnka, Ul. Oslobodenia 783/103, 013 05 Belá.