Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2016/034950/Bre

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v k.ú. Dolná Tižina, v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Žiadateľ: Pavol Cabadaj s manželkou, SNP 602, 013 05 Belá

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže