Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2016/013551/Bal

Žiadosť o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok, organických a anorganických hnojív, silážnych štiav, ohradenie poľných kultúr, pasenie a košarovanie hospodárskych zvierat a úprava  termínu prvej kosby biotopov, v území Národného parku Malá Fatra v území s druhým a tretím stupňom ochrany.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže