Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2015/037290/Bre

Začatie konania vo veci vydania rozhodnutia (nariadenia) na vykonanie technických opatrení na zabránenie usmrcovania vtákov v k.ú. Šuja.