Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01317/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 56  a povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s výskumom medveďa hnedého v NP Malá Fatra pre potreby vypracovania Diplomovej práce na tému: "Distribúcia a ekológia medveďa hnedého (Ursus arctos) na vybranom území severozápadného Slovenska"   Žiadateľ: Mgr. Veronika Rijáková, Klenová 15, 831 01  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže