Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01304/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 15 dos. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na umiestnenie stavby "Pamätník Plk. In Memorian Jozefa Gabčíka Rajecké Teplice - Poluvsie", v ochrannom pásme PP Poluvskianska skalaná ihla, kde platí 4. stupeň ochrany prírody.  Žiadateľ: Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 1/29, 013 13  Rajecké Teplice

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže