Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01303/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na vybudovanie a vyznačenie Rozprávkovo náučného chodníka v ochrannom pásme NP Malá Fatra, Žilinský kraj, okres Žilina, k.ú. Nezbudská Lúčka.  Žiadateľ: Ing. Rastislav Mikula, Francúzskych partizánov 70, 038 61  Vrútky

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže