Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/028746/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie spoločenského podujatia Camp Fest na území ochranného pásma NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Mládež pre Krista - Slovensko, združenie, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže