Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/025459/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na budovanie a vyznačenie náučného chodníka, umiestnenie informačného panela v k. ú. Liptovské Revúce. Žiadateľ: YVEX s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava