Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/023010/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vykonávanie banskej činnosti v lome Liptovská Porúbka - Malužiná, v ochrannom pásme NP Nízke Tatry. Žiadateľ: EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže