Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/022611/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na zásah do mokrade ťažbou riečneho materiálu - štrkovej lavice z vodného toku Mútňanka, na Rkm 11, v k.ú. Mútne, v celkovom objeme 180 m

Žiadateľ: Obec Mútne, obecný úrad Mútne č. 194, 029 63  Mútne

 

 

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže