Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/021561/Roj

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie v zmysle § 28. Projektová dokumentácia: "Rekonštrukcia cesty II/583 - zosuvy"

 

Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže