Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/019359/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. (4) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zásah do mokrade z dôvodu prečistenia vodného toku Rosinka, v RKm 0,000 - 0,243, za účelom zabezpečenia prietočnej kapacity koryta na navrhovaný prietok Q100

Žiadateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p. Karloveská 2, 841 04  Bratislava 4

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže