Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/018976/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín, a vydanie súhlasu v zmysle zákona, na umiestnenie stavby "Revitalizácia oddychovej zóny, súvisiacej infraštruktúry a vybavenia CHKO Sliačske travertíny" v k. ú. Liptovské Sliače, v území kde platí 4. stupeň ochrany. Žiadateľ: Obec Liptovské Sliače, 034 84 Liptovské Sliače.  

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže