Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2018/018534/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu na banskú činnosť v travertínovom lome Čerená. Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Ludrová, 034 71 Ludrová.