Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/015882/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade zasiahnutím do vodného toku v súvislosti s realizáciou premostenia vodného toku Kotrčiná v obci Nededza.

Žiadateľ: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02  Nededza

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže