Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/009400/Drn

Žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. k projektu "Optický kábel v úseku Varín (Dubná skala) - Vrútky - Banská Bystrica I. časť: Varín (Dubná skala) - Čremošné". Žiadateľ: MAVIX s.r.o., Račianska 66, 83102 Bratislava 3

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže