Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/009071/Ryb

Žiadosť o stanovisko v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom“, na parcele KN-C č. 20975/2 (20975), v k.ú. Krušetnica, bude mať významný  vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava a je ju potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadateľ: Mrekaj Denis, Krušetnica229, 029 54 Krušetnica 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže