Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/35563/Gs

Žiadosť športového klubu Oravaman o možnosť usporiadať podujatie Jánošík-Slovak Extreme Triatlon na území NP Malá Fatra

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže