Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/046697/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu ustanoveného v § 15 ods. (1) písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub inváznych drevín v povodí rieky Orava na lokalitách, ktoré boli schválené pri protipovodňových prehliadkach.

Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80  Piešťany

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže