Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/04394/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 49 ods. (3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na výrub 1 ks chráneného stromu - Buk v Štiavniku, buk lesný (Fagus sylvatica), s obvodom kmeňa 390 cm, e.č.š.z. S 207, rastúceho v intraviláne obce, pri rodinnom dome na parcele KN-C č. 1304, v k.ú. Štiavnik. Dôvodom výrubu je nebezpečenstvo ohrozenia majetku a ľudského života v súvislosti s prudkým odumieraním konárov a následným zlomom, ktoré bolo spôsobené masívnym zásahom do koreňového systému stromu pri výstavbe kanalizácie a vodovodu.

Žiadateľ: Obec Štiavnik, obecný úrad Štiavnik č. 1350, 013 55  Štiavnik

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže