Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/042579/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vykonanie technických geologických prác podľa projektu "Demänovská Dolina - Lúčky - SO Penzión Energetik, inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum" na území NP Nízke Tatry. Žiadateľ: HES-COMGEO spol s r.o., Kostiviarska ceysta 4, 974 01 Banská Bystrica. 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže