Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/041835/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín v území so 4. stupňom územnej ochrany, v prietočnom profile toku Revúca, v k. ú. Ružomberok a Liptovská Osada. Žiadateľ: SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže