Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/041822/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v 5. stupni ochrany, v PR Smrekovica a NPR Jánošíkova kolkáreň. Žiadateľ: Mestké lesy Ružomberok, spol. s r.o., Jána Jančeka 34, 034 01 Ružomberok.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže