Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/040708/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie vetrovej a kôrovcovej kalamity v NPR Suchá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici, Liptovská Sielnica 196, 032 23 Liptovská Sielnica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže