Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/040701/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na výrub drevín v prietočnom profile rieky Váh v k. ú. Bešeňová. Žiadateľ: SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany. 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže