Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/039583/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín v arboréte CHA Hrádocké arborétum. Žiadateľ: Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D.Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže