Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/035930/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2016/033129-004/Drn zo dňa 9. 8. 2016, ktorým bol žiadateľovi vydaný súhlas na budovanie a vyznačenie cyklotrasy v k. ú. Oravská Polhora. Žiadateľ: Obec Oravská Polhora, Obecný úrad č. 454, 029 47

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže