Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/033643/Kr

Žiadateľ: Poľovnícke združenie Ondrášová, 038 22 Slovenské Pravno

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na vybudovanie  "  Náučný chodník meande Turca" v k.ú. Abramová, okres Turčianske Teplice

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže