Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/029917/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 16 ods. (1) písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, tj- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníky, v území NPR Krivé, kde v zmysle zákona platí 5. stupeň ochrany prírody.  Výnimka na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka je potrebná v súvislosti s realizáciou biologického monitoringu pre potreby vypracovania správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie.

Žiadosť: EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže