Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/029909/Ryb


Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, či navrhovanú činnosť podľa projektu „Varín – komplexná rekonštrukcia vedení č. 7717 a č. 7718“, PD a IČ; I. stavba: Rekonštrukcia V7717/7718 v úseku Rz Varín - Stráňavy, je potrebné posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká Okružná č. 18, 010 01 Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže