Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/027818/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 na vstup mimo chodníka v lokalite Roháčska dolina z dôvodu fotenia. Žiadateľ: Ing. Marek Bôžek, Vitanová 281, 027 12 Vitanová.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže