Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/027442/Ryb

Žiadosť o stanovisko v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Optická sieť Oravská Lesná“, v k.ú. Oravská Lesná, bude mať vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava 

Žiadateľ: OravaSK s.r.o., Vavrečka č. 93, 029 01  Vavrečka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže