Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/025084/Ryb

Žiadosť o stanovisko v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rekreačné chaty“, v k.ú. Krušetnica, podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: Rudolf Zaťko, Ústie nad Priehradou č. 135, 028 01 Ústie nad Priehradou, v zastúpení: Ing. Juraj Karolčík, Veterná 157/4, 029 01 Námestovo

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže