Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/025037/Ryb

Žiadosť , o stanovisko v zmysle § 28 zákona, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom“, v k.ú. Krušetnica podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: Lukáš Valek, Štefánikova 1089/80, 029 01 Námestovo

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže