Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/023980/Ryb

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k projektu "Rodinný dom", na parcele KN-C č. 20956/2, v k.ú. Krušetnica.

Žiadateľ: Miroslav Florek, Krušetnica 181, 029 54  Krušetnica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže