Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/023109/Kr

Žiadateľ: Mgr. Miriam Šuteková, Berlínska 1679/1

Žiadosť vo veci povolenia vjazdu a státia motorových vozidiel v lokalite Nedozorská dolina, k.ú. Rakša, okres Turčianske Teplice, OP NP  Veľká Fatra z dôvodu zabezpečenia prevádzky skautského tábora v termíne 1.7.-21.7.2017

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže