Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/021495/Kr

Žiadareľ:  Obec Mošovce

Žiadosť vo veci povolenia na vjazd motorových vozidiel do k.ú.Mošovce (ochranné pásmo NP Veľká Fatra) pre zabezpečenie letného detského tábora v čase 01.07.-15.08.2017.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže