Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/019662/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky/vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.na organizovanie športového podujatia "Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2017". Žiadateľ: Top Koncept s.r.o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže