Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/019649/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na banskú činnosť v dobývacom priestore Liptovské Kľačany na roky 2017 - 2021. Žiadateľ: KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže