Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/019244/Ryb

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2011/00416/Tru zo dňa 19.4.2011, ktorým bol vydaný súhlas v zmysle  § 56 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na výskum jaskýň v pohorí Malá Fatra a povolené výnimky zo zákazov ustanovených v § 24 ods. 4 písm. a), b), d) a k) zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s predmetným výskumom.

Žiadateľ: Jaskyniarska skupina Adama Vallu, Malá Fatra - sever, Školská 99, 013 06  Terchová

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže