Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/019144/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na organizovanie športového podujatia "Beh na Sinú 2017". Žiadateľ: Obec Demänovská Dolina, Obecný úrad, Demänovská Dolina 258, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže