Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/018155/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečnoho materiálu v množstve cca 220 m3, z vodného toku Polhoranka.

Žiadateľ: Obec Zubrohlava, obecný úrad, Plátennícka 464, 029 43  Zubrohlava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže