Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/017959-003/Kr

Žiadateľ: Karolina Gelatičová, 972 28 Valaská Belá č.450 , študentka

Žiadosť: Povolenie výskumu v rámci školského projektu Vplyv interakcií voľne žijúcich bylinožravcov a vegetácie na procesy vo vysokohorských ekosystémoch na vybraných lokalitách NP malá a Veľká Fatra, NP Nízke Tatry, TANAP, NP Muránska planina, NP Slovenský raj.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže