Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/016576/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázanýc činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka a odber vzroiek rastlín, v súvislosti s realizáciou podujatia "Botanické dni 2017" v dňoch 5. - 9. júna 2017. Žiadateľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže