Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/015770/Kr

Žiadateľ: Mgr. Tomáš Hulík, Pavla Horova 11, 841 07 Bratislava

Žiadosť: povolenie výnimky zo zákazov podľa  zákona č.543/2002 Z.z. ( pohyb mimo chodníka) a súhlas na monitoring rysa ostrovida, vlka dravého, medveďa hnedého a mačky divej na území NP Veľká Fatra v Ľubochnianskej doline v zimnom období v rokoch 2018-2021.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže