Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/013890/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1/2015/003377-002/Drn zo dňa 21. 1. 2015, ktorým bolo zmenené rozhodnutie č. 2012/837-11/Dur zo dňa 13. 8. 2012. Žiadateľ: BOBELL s.r.o., Liptovská Osada 200, 034 73 Liptovská Osada.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže