Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/013872/Kr

Žiadateľ: JPRL, s.r.o., M.R.Štefánika 2465, 093 01 Vranov nad Topľou

Žiadosť o povolenie výnimky podľa § 15 ods.1 písm.e) zákona č.543/2002 Z.z. na výrub drevín na území NPR Rakšianske rašelinisko a CHA Mošovské aleje v ochrannom pásme 400kv elektrického vedenia V 493  Horná Ždaňa -Sučany. Táto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu (zákon č.251/2012 Z.z..)

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže