Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/013297/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s plánovaným usporiadaním skialpinistických pretekov v oblasti  Veľkého Fatranského Kriváňa v Malej Fatre.

Žiadateľ: Skialp klub Kriváň, Rybárska 1121/21, 038 53  Turany

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže