Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/012732/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, či navrhovanú činnosť podľa projektu „8858 - Rajecká Lesná - rozšírenie NNK pre chaty Kubinec“, je potrebné posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: ELSPOL-SK, s.r.o., Ľ. Štúra 778/46, 029 01  Námestovo

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže